Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica

 

 

 
 

Fond „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine

 
Fond za evropske poslove 

 

 

O Fondu

 

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Fond je obrazovan radi praćenja, proučavanja i implementacije evropskih integracionih procesa i izgradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanja privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na:

1. Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija;
2. Aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU;
3. Koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije;
4. Saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija;
5. Saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama;
6. Edukaciju u oblasti evropske integracije;
7. Saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda;
8. Promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.

Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su:

  • Kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU;
  • Saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama;
  • Promovisanje evropskih vrednosti.

 

 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, Republika Srbija

Telefon: +381 213102091

E-mail: office@vojvodinahouse.eu

Website: www.vojvodinahouse.eu